Sunday, February 26, 2017

National Democratic Front NDF

-t†cÖm weÁwßt-


gnvbMi bvU¨ g‡Â RvZxq MYZvwš¿K d«›U-Gi 7g RvZxq m‡¤§jb AbywôZ n‡e

AvMvgxKvj 25 †deªæqvwi RvZxq MYZvwš¿K d«›U-Gi 7g RvZxq m‡¤§jb KvwR ewmi wgjbvqZb (gnvbMi bvU¨ gÂ) ¸wj¯Ívb, XvKvq AbywôZ n‡e| m‡¤§jb D‡Øvab n‡e mKvj 10 Uvq| D‡Øvab Ki‡eb cÖexY Rb‡bZv Wv. Gg G Kwig, mfvcwZ-RvZxq MYZvwš¿K d«›U| ï‡f”Qv e³e¨ ivL‡eb RvZxq ivR‰bwZK †bZ…e„›`| mKvj 10 Uv †_‡K ïiæ n‡q mviv w`b m‡¤§j‡bi KvR Pj‡e| m‡¤§jb mdj Kivi Rb¨ mfvcwZ I mvaviY m¤úv`K  msMV‡bi mKj †bZv-Kwg©‡`i cÖwZ AvnŸvb Rvbvb|                                                                                evZ©v †cÖiK

                                                                            kvnRvnvb Kwei
                                                                              hyMœ-AvnŸvqK

                                                                  7g RvZxq m‡¤§jb cÖ¯‘wZ KwgwU

No comments: