Wednesday, March 22, 2017

Bangladesh Gono Oikko Partyeivei
evZ©v m¤úv`K/Pxd wi‡cvU©vi
Mashik Muktidooth , Peelkhana, Dhaka,
wcÖ›U I B‡jKUªwbK wgwWqv/evZ©v ms¯’v/AbjvBb cwÎKv, XvKv|


welq: GKRb d‡Uv mvsevw`K I GKRb mvsevw`K cÖwZwbwa †cÖiY cÖm‡½|


Rbve,
Avm&mvjvgy AvjvBKzg|

AvMvgxKvj 23 gvP© 2017 Bs †ivR e„n¯úwZevi mKvj 11 Uvq RvZxq †cÖmK¬ve‡I mvg‡b MYcwien‡Y ‰bivR¨ _vgv‡bvi `vwe‡Z evsjv‡`k MYHK¨ cvwU©i D‡`¨v‡M GK gvbee܇bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
Avcv‡gvi Rbmvavi‡Yi Dcw¯’wZ‡Z G gvbeeÜb MYcwien‡b ˆbiv‡R¨i wewfbœ welq Av‡jvPbv Ki‡eb mykxj mgvR ivRbxwZwe` I eyw×RxexMY|
  
AZGe, D³ Kg©m~Pxi msev` MÖnY I cÖPvi Kivi j‡ÿ¨ Avcbvi eûj cÖPvwiZ cÖwZôv‡bi GKRb d‡Uv mvsevw`K I GKRb mvsevw`K cÖwZwbwa †cÖi‡Yi Rb¨ msMV‡bi cÿ †_‡K we‡klfv‡e Aby‡iva KiwQ|

ab¨ev`v‡šÍ
webxZ


‡gvt bvwRg DwÏb
cÖPvi I cÖKvkbv m¤úv`K, †K›`ªxq KwgwU, evsjv‡`k MYHK¨ cvwU©
01777578503

Reported from from Azimpur Super Market, Dhaka

No comments: