Thursday, July 20, 2017

Press release from Jatiyo Juba Jote


       41Zg Zv‡ni w`em Dcj‡ÿ AvMvgxKvj 20 RyjvB 2017, e„n¯úwZevi weKvj 4:30 Uvq, 35-36, e½eÜy GwfwbD¯’ knx` K‡b©j Zv‡ni wgjbvqZ‡b RvZxq hye †RvU Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq GKRb cÖwZ‡e`K I GKRb Av‡jvKwPÎ mvsevw`K/ K¨v‡giv µz cvVv‡bvi Aby‡iva|

mngg©xly,
ï‡f”Qv Rvb‡eb| 41Zg Zv‡ni w`em Dcj‡ÿ RvZxq hye †RvU †K›`ªxq Kvh©Kix KwgwUi D‡`¨v‡M AvMvgxKvj 20 RyjvB 2017, e„n¯úwZevi weKvj 4:30 Uvq, 35-36, e½eÜy GwfwbD¯’ knx` K‡b©j Zv‡ni wgjbvqZ‡b Av‡jvPbv mfv AbywôZ n‡e| G Av‡jvPbv mfvq RvZxq mgvRZvwš¿K `j-Rvm` mfvcwZ I gvbbxq Z_¨gš¿x nvmvbyj nK Bby Ggwc, Rvm` ¯’vqx KwgwUi m`m¨ I Rvnv½xi bMi wek¦we`¨vj‡qi mv‡eK wfwm Aa¨vcK W. Av‡bvqvi †nv‡mb, evsjv‡`k hye ˆgÎxi mfvcwZ mveŸvn Avjx Lvb KwjÝ, evsjv‡`k hye Av‡›`vjb Gi mfvcwZ Kg‡iW gykvwn` Avn‡g`, evsjv‡`k hye BDwbqb Gi mvaviY m¤úv`K nvwdR Av`bvb wiqv` mn Rvm` †K›`ªxq I hye msMÖvg cwil‡`i †bZ…e„›` e³e¨ ivL‡eb|

AbyMÖnc~e©K AvMvgxKvj 20 RyjvB 2017 e„n¯úwZevi weKvj 4:30 Uvq 35-36, e½eÜy GwfwbD¯’ knx` K‡b©j Zv‡ni wgjbvqZ‡b RvZxq hye †RvU Av‡qvwRZ D³ Av‡jvPbv mfvq Avcbvi eûj cÖPvwiZ RvZxq ˆ`wbK/†Uwjwfkb P¨v‡bj/evZ©v ms¯’vi c¶ †_‡K GKRb Av‡jvKwPÎ mvsevw`K/ K¨v‡giv µz cvwV‡q evwaZ Ki‡eb| ab¨ev`|
c~Y© AvšÍwiKZv mn


Rg‡mi Avjx iweb

m

No comments: