Wednesday, May 17, 2017

Bangladesh Samyobadi Dol

evsjv‡`‡ki mvg¨ev`x `j (gvK©mev`x-‡jwjbev`x)
43/1 †hvMxbMi †jb, Iqvix, XvKv| ‡gvevBj t 01831155892, 01624727825

ZvwiL : 07 †g, 2017

‡cÖm weÁwß

Avgiv Mfxi D‡Ø‡Mi mv‡_ j¶¨ KiwQ MZ K‡qK eQi a‡i n¨vPvix gvwjKiv cÖvwš—K †cvwëª Lvgvix‡`i Dci †hfv‡e A_©‰bwZK †kvlY Pvwj‡q Zv‡`i‡K me©kvš— K‡i w`‡q‡Q Zv †Kvb e¨emvwqK wbqg-bxwZi g‡a¨ c‡o bv| hvi d‡j Lvgvixiv HK¨e× n‡q 1jv †g †_‡K 21†k †g ch©š— ev”Pv †Kbv eÜmn Zv‡`i 10 `dv `vwe Av`v‡qi j‡¶¨ evsjv‡`‡ki me©Î Av‡›`vjb msMÖvg Pvwj‡q †h‡Z eva¨ n‡”Q| Avgiv evsjv‡`‡ki mvg¨ev`x `j, miKvi wba©vwiZ eªqjvi I †jqvi ev”Pvi `vg 30 I 32 UvKv `‡i Lvgvix‡`i Kv‡Q mieivn Kivi Rb¨ †Rvi `vwe Rvbvw”Q Ges Lvgvix‡`i m`¨ cÖYxZ 10 `dv `vwei cÖwZ GKvZ¡Zv †NvlYv e‡i Zv AbwZwej‡¤^ †g‡b †bqvi Rb¨ miKvi I n¨vPvix gvwjK‡`i cÖwZ AvnŸvb KiwQ|
Kg‡iW nvwbdzj Kwei

‡K›`ªxq-cwjU ey¨‡iv m`m¨

No comments: