Wednesday, July 5, 2017

Press release BIP

ZvwiL : 27.05.2017 Bs
†cÖm weÁwß
moK `~N©Ubvq wbnZ I AvnZ e¨w³‡`i cwimsL¨vb Ges ¶wZc~iY cÖ`v‡b wePvi wefvMxq KwgwU MV‡bi `vex  

AvR 05 RyjvB 2017 evsjv‡`k Bmjvgx cvwU©i gnvmwPe gwnDwÏb Avn‡g` moK `~N©Ubvq wbnZ I AvnZ e¨w³‡`i cwimsL¨vb Ges ¶wZc~iY cÖ`v‡b wePvi wefvMxq KwgwU MV‡bi `vex Rvwb‡q GK wee„wZ cÖ`vb K‡ib| wee„wZ‡Z wZwb cÖ_‡g moK `~N©Ubvq wbnZ e¨w³‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡ib Ges wbnZ I AvnZ e¨w³‡`i cwiev‡ii cÖwZ mg‡e`bv Ávcb K‡ib| wZwb e‡jb- moK `~N©Ubv cÖwZw`b NU‡Q| wKQy‡ZB wKQy n‡”Q bv| G wb‡q miKvimn KviwiB †hb †Kvb gv_v e¨_v †bB| †KejgvÎ MYgva¨g I wUwfi ÷‡j †PuvL ivL‡jB †`Lv hvq 10-15 Rb wbnZ 15-20 AvnZ| ˆ`wbK cÖ_g Av‡jv wgZz¨i wgwQj wk‡ivbv‡g cÖ_g cvZvq cÖwZw`b wbnZ I AvnZ e¨w³‡`i ZvwjKv I MYbv cÖKvk K‡i hv‡”Qb| Zv‡ZI KviI UbK bo‡Q bv| KviY Gi fqvenZv GKgvÎ †fv³‡fvMx cwieviB Dcjw× Ki‡Z cv‡i| Ab¨ †KD bq| Gevi C`yj wdZ‡ii C` hvÎvq miKvi m‡š—vwó cÖKvk K‡i gnvb msm‡` moK I †mZz gš¿x Z…ßxi †WKzi Zz‡j ej‡jb GB evi C` hvÎvq wbnZ n‡q‡Q 40 Rb| Zvi `yBw`b c‡iB ey‡q‡Ui Gw·‡W›U wiPvm© BÝwUwUDU ej‡Q moK `~N©Ubvq wbnZ n‡q‡Q 170 Rb| MZ Kvj 4 RyjvB hvÎxKj¨vY mwgwZ ej‡Q moK `~N©Ubvq wbnZ n‡q‡Q 247 Rb| GLv‡b D‡j­L¨‡hvM¨ welq n‡”Q g„Z e¨w³‡`i wnmve wb‡qI Zvgvmv Kiv n‡”Q| GKR‡b G‡KK ai‡bi wnmve cÖKvk K‡i †`‡ki bvMwiK‡`i Am¤§vbxZ Kiv n‡”Q| ZvB Avgv‡`i cvwU© g‡b K‡i moK `~N©Ubvq wbnZ I AvnZ e¨w³‡`i mbv³KiY Ges Zv‡`i Dch©cywi Avw_©K ¶wZc~iY cÖ`vb Kivi Rb¨ gnvgvb¨ nvB‡Kv‡U© GKRb Aemi cÖvß wePvicwZ‡K cÖavb K‡i GKwU Z`š— KwgwU MVb Kiv nDK| Avi miKvi hw` Zv bv K‡i Zvn‡j mo‡Ki jvk ¸g Kivi `vq miKvi‡KB enb Ki‡Z n‡e| Avi hw` GmKj msMVb ev cÖwZôvb cwimsL¨vb mwVK bv nq ïaygvÎ MYgva¨g Mig Kivi Rb¨B K‡i _v‡K Zvn‡j Zv‡`iI kvw¯—i e¨e¯’v Kiv nDK| †mB mv‡_ miKv‡ii cÖwZ AvnŸvb RvbvB GB miKv‡ii Avg‡j wK cwigvb moK `~N©Ubv n‡q‡Q ev ¶wZ MÖ¯’ cwievi‡K wK cwievi Avw_©K ¶wZc~iY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Zv Rbm¤§y‡L cÖKvk Kivi AvnŸvb Rvbvb|

evZv©‡cÖiK,
¯^v¶wiZ
‡gvt Kvgi“j Bmjvg
hyM¥ mvavib m¤úv`K

evsjv‡`k BmjvwgK cvwU© (weAvBwc)

No comments: